Збирка стена из 2013. год.

 
СТЕНЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА – геонаслеђе Баната
 
Вршачке планине представљају доминантну форму у рељефу српског дела Баната, правца пружања запад-исток. Изграђене су од стена палеозојске старости (260 милиона година), које окружују неогени седименти (60. мил. г.), међу којима су и седименти некадашњег Панонског мора (25 мил. г.). Према геотектонском положају, али и геолошкој грађи, Вршачке планине припадају Српско-македонској маси, а не Карпатима, како се може наћи понегде у литератури. Специфичне облике геоморфолошке разноврсности, природно извајане – изграђене од гнајса или шкриљаца, представљају остењаци, појединачни или у групи. Према облику су печуркасти, плочасти или као зидине бедема, а налазе се највише јужно од Вршачке куле и по ободу Гудуричког врха.
 
Проучавања геолошке грађе Вршачких планина изводе се још од краја XIX века. Међутим, становништво вршачког краја стене од давнина користи као грађевински камен или материјал, о чему сведоче Вршачка кула, подигнута у XV веку, старе куће у Вршцу (у подрумима или каналима за атмосферску воду на улици), као и каменоломи и позајмишта кварцног песка. Геолошка разноврсност условила је развој јединствене биолошке разноврсности, великог броја и бројности врста флоре и фауне, због чега су Вршачке планине од 1982. године заштићене као парк природе, а од 2005. године као предео изузетних одлика.
 
С обзиром да је, осим Вршачких планина и делимично Фрушке горе, целокупна површина АП Војводине покривена седиментима, издвојене стене и минерали прикупљени на Вршачким планинама чине геолошко наслеђе Баната и Војводине, петролошког значаја.
др Душан Мијовић
Завод за заштиту природе Србије
 
ROCKS OF VRŠAC MOUNTAINS – GEOHERITAGE OF BANAT
 
The Vršac Mountains are a dominant topographic feature of Serbian Banat, extending west-east. The Mountains are built of Paleozoic rocks (which date back over 260 million years) which are surrounded by Neogene sediments (about 60 m.y.old), including those of the ancient Pannonian sea (about 25 m.y.old). Contrary to some literature data, the Vršac Mountains are not part of the Carpathians but belong to Serbian-Macedonian Massif according to their geotectonic position and geological structure. Specific forms of geomorphological diversity, naturally sculpted – made ​​of gneiss and schist are represented in solitary or clustered hummocks. They appear in the shape of mushroom, plate, or rampart wall and mostly can be found south of Vršac Tower and on Gudurica Peak margin.
 
The geology of the Vršac Mountains has been studied since the end of the 19th century. However, the population of Vršac has been used these rocks since the ancient times as construction material. The evidence of this can be seen in the Vršac Tower, built in the 15th century, the old houses in Vršac (basements or channels for atmospheric water on the street), as well as in quarries and borrow pits of quartz sand. Geological diversity resulted in the development of unique biological diversity, a large number of species and abundance of flora and fauna, beacuse of which Vršac Mountains have been protected as a nature park since 1982. and listed as an area of ​​exceptional importance since 2005.
 
Given that the entire area of Autonomous province of Vojvodina (northern part of Serbia) is covered in sediments, with the exception of the Vršac Mountains, and partly Fruška gora, isolated rocks and minerals collected in Vršac Mountains represent geological heritage of Banat and Vojvodina and have great petrological significance.
Dušan Mijović Ph. D.
Nature Conservation Institute of Serbia
 
01 - Đakov 02 - Geološka karta 03 - Kula
     
DSCN7805 DSCN7803 DSCN7802

scan0001

Libertatea 05.10.2013.